Περίληψη ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Κάσου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Κάσος 858 00,  Τηλέφωνο : 22450-41277 Telefax : 22450 -41442

Περίληψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2A /2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΚΑΣΟΣ  05/10/2012  Αριθμ. Πρωτ. : 2931

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΟΥ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κάσου, που εδρεύει στη Κάσο και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

001

Δήμος Κάσου

Κάσος

 ΔΕ24 Ηλεκτρολόγος

8 μήνες

1

002

Δήμος Κάσου

Κάσος

ΔΕ Βοηθός υδραυλικού

8 μήνες

1

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης), Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τον Δήμο Κάσου για περισσότερες πληροφορίες. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κάσου, Φρυ-Κάσου Τ.Κ. 85800 Ν. Δωδεκανήσου, απευθύνοντάς την υπόψη κα Φωτεινή Φιλιππίδη (τηλ. επικοινωνίας: 2245041865).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της  στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Κάσου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για κάθε κατηγορία αναφέρονται αναλυτικά στην ανακοίνωση και στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «21-3-2012», που βρίσκονται αναρτημένα στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www.kasos.gr) και του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΣΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

About mkskoulios

Editor, researcher, writer
This entry was posted in Πρόλογος. Bookmark the permalink.