Τροποποίηση του Καταστατικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Κάσου

Πληροφορίες: κα Δούλου Δέσποινα 22410-28562 (εσωτ. 3)

                      Ρόδος, 26-8-2014   Αριθμ.Πρωτ. 1539

ΠΡΟΣ: Αγροτικό Συνεταιρισμό ΚΑΣΟΥ

Κύριε Πρόεδρε,

Μετά από επιστολή της ΠΑΣΕΓΕΣ με αρ.πρωτ.362/19.8.2014, σας ενημερώνουμε ότι στις 30.7.2014 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ψήφισης στη Βουλή του ν.4277/2014 (ΦΕΚ 156/1.8.2014) του οποίου με βάση το άρθρο 61, τροποποιήθηκε ο ν.4015/2011 και ο ν.2810/2000.

Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί μέλη Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, των οποίων η Γενική Συνέλευση έχει λάβει απόφαση να μη συγχωνευτούν με την μετατρεπόμενη Ένωση -στην οποία ήταν μέλη- θα πρέπει να διενεργήσουν αρχαιρεσίες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014, με την προϋπόθεση ότι έχει λήξει η θητεία των οργάνων διοίκησής τους και δεν έχουν διενεργήσει αρχαιρεσίες -λόγω παρατάσεως των θητειών τους, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 18 του ν.4015/2011, όπως ισχύει (άρθρο 19 παρ.13 ν.4015/2011)- με την απαραίτητη παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου.

Το εταιρικό κεφάλαιο  ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των 10.000,00 € (Δέκα χιλιάδων Ευρώ), η αύξηση ή μείωση της αξίας της μερίδας γίνεται με τροποποίηση του Καταστατικού, που ούτως ή άλλως πρέπει να γίνει (εάν δεν έχει γίνει) ώστε να προσαρμοστεί ο Συνεταιρισμός με τις διατάξεις του Νόμου 4015/2011. Για τη σύσταση αγροτικού συνεταιρισμού απαιτείται η σύνταξη Καταστατικού και η υπογραφή του από δέκα (10) τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, Ν2810/2000. Μέλος ΑΣ μπορεί να γίνει και άλλος ΑΣ, κατά τους όρους που θα ορίσει το Καταστατικό του Συνεταιρισμού.

Επίσης, στο άρθρο 7 παράγραφος 7, η εθελοντική εργασία που παρέχουν τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού προς το Συνεταιρισμό τους, δεν θεωρείται ότι παρέχεται στα πλαίσια της εξαρτημένης εργασίας. Ο Συνεταιρισμός εκδίδει Τίτλους Δαπάνης για την καταβαλλόμενη αμοιβή της προσωπικής εργασίας που παρέχει, ανεξάρτητα από το ύψος που καταβάλλεται και εφόσον ο δικαιούχος δεν είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία. Το εισόδημα της παραγράφου αυτής, θεωρείται γεωργικό εισόδημα.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του ν2810/2000 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο διαχειριστικός, λογιστικός και οικονομικός έλεγχος  των ΑΣΟ, για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις ελέγχου των ανώνυμων εταιριών με βάση τα προς εκτέλεση του κ.ν.2190/1920 εκδοθέντα ή εκδοθεισόμενα Προεδρικά διατάγματα ή υπουργικές αποφάσεις διενεργείται από μέλη των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου , όπως κάθε φορά ισχύει. Στις λοιπές ΑΣΟ διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές ή από ελεγκτές

πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».

Στο άρθρο 19 προστίθεται η παράγραφος 12, κατά την οποία «Ανενεργοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί μπορούν να αποφασίσουν τη λύση τους και τη θέση τους σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του ν.2810/2000. Για τη διευκόλυνση της εκκαθαρίσεως αυτής, οι συνεταιρισμοί αυτοί, αφού υποβάλλουν φορολογική δήλωση για την τρέχουσα οικονομική χρήση εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (δηλαδή μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014) απαλλάσσονται για τις παρελθούσες οικονομικές χρήσεις από κάθε προσαύξηση ή πρόστιμο, το οποίο επιβλήθηκε λόγω της μη υποβολής παντός είδους φορολογικών δηλώσεων, όπως εισοδήματος, Φ.Π.Α. ακινήτου περιουσίας, παρακρατούμενων φόρων, μεταβολών μητρώου, μισθωτών υπηρεσιών και λοιπών δηλώσεων». Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους υπόλοιπους συνεταιρισμούς.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβληθεί η φορολογική δήλωση της τρέχουσας χρήσης, είναι να έχουμε στο λογιστήριο μας (ή να έρθετε σε επικοινωνία με το λογιστή σας, για Α.Σ. που δεν παρακολουθούμε τα βιβλία τους) τα Α.Φ.Μ. όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι με την υποβολή της Φορολογικής Δήλωσης Οικονομικού Έτους 2014, βεβαιώνεται αυτόματα το Τέλος Επιτηδεύματος ν.3986/2011 800,00 € (Οχτακόσια Ευρώ) ανεξαρτήτου ύψους εσόδων του Συνεταιρισμού. Το τέλος αυτό μπορεί να πληρωθεί σε δόσεις και ενδέχεται να σταλεί ταχυδρομικά, σε περίπτωση μη υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Α.Σ. ότι δεν απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης του Συνεταιρισμού και παύσης των εργασιών του, τόσο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που υπάγονται, όσο και στο αρμόδιο Πρωτοδικείο. Ενδέχεται να είναι η τελευταία ευκαιρία από το Υπουργείο να κλείσουν οι ανενεργοί Συνεταιρισμοί, όσο γίνεται «ανώδυνα»!

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν.2810/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «Το υπόλοιπο του ενεργητικού σε περίπτωση λύσης του Συνεταιρισμού διατίθεται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, αποκλειστικά για σκοπούς συνεταιριστικούς ή κοινωνικούς. Ουδέποτε διανέμεται στα μέλη του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομιάς»

Παρακαλούμε όπως ενημερώστε τα μέλη σας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.          

                           Με Τιμή, για τη μετατρεπόμενη βάση ν.4015/11

                                                            ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΔΩΔ/ΣΟΥ

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Α.Σ.Δ.

Γεωργαλλής Δημήτριος

Κοιν:

-Δ/ντή Ε.Α.Σ.Δ.

-Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΣΔ

About mkskoulios

Editor, researcher, writer
This entry was posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Πρόλογος. Bookmark the permalink.