13 άτομα πρόκειται να προσλάβει ο Δήμος Καρπάθου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Καρπάθου εκδόθηκε Ανακοίνωση  για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  συνολικά 13 ατόμων. Αναλυτικότερα:

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καρπάθου, που εδρεύει στην Κάρπαθο Δωδεκανήσου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Ολόκληρη την προκήρυξη μπορείτε να την βρείτε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΑΠΗΩΕ0-ΥΓ5.

 Να σημειωθεί ότι η ημερομηνία  λήξης υποβολής αιτήσεων είναι  στις  02/06/2015. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γρ. Προσωπικού του Δήμου Καρπάθου  και στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Μανώλη Αλεξιάδη (τηλ. 22453-60127).

                                        Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου

About mkskoulios

Editor, researcher, writer
This entry was posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Ανταποκρίσεις από την Κάρπαθο, Πρόλογος. Bookmark the permalink.