Ανακοίνωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού

Κάσος, 17 Αυγούστου 2016

Η «ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ» προτίθεται να προσλάβει ένα (1) άτομο για γραμματειακή υποστήριξη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε:

 α. Κ.Υ.Α. αριθμ. 35451/701/1.8.2016. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.000 νέους ανέργους ηλικίας 25-29 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)

 β. Κ.Υ.Α. αριθμ. 35453/702/1.8.2016. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 10.000 νέους ανέργους ηλικίας 18-24 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Νέοι ηλικίας 18-24 ή 25-29 ετών (έστω κι αν κατά τη διάρκεια του προγράμματος υπερβούν το όριο των 29 ετών), που δεν έχουν ασφαλισθεί για περισσότερες από εκατό (100) ημέρες ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα (εξαιρούνται οι ημέρες ασφάλισης λόγω πρακτικής άσκησης και μαθητείας).

β) Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ , τόσο κατά την κατάρτιση των πινάκων, όταν θα ανοίξει το πρόγραμμα, όσο και κατά την υπόδειξη τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και την τοποθέτηση τους στην επιχείρηση.

γ) Όσοι έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και διαθέτουν ατομικό σχέδιο δράσης (ΑΣΔ).

δ) Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

ε) Πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.

 Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει κάθε μήνα στον εργαζόμενο για κάθε ημέρα εργασίας του (και συνολικά όχι πάνω από 22 ημέρες το μήνα) καθαρή ημερήσια αποζημίωση 21 ευρώ. Για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, ο εργαζόμενος θα υπάγεται στην ασφάλιση του συνεισπραττόμενου κλάδου ασθενείας σε είδος (ΕΟΠΥΥ) και θα ασφαλίζεται για επαγγελματικό κίνδυνο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ΟΑΕΔ, με βάση την ανωτέρω αποζημίωση.

Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης στο  πρόγραμμα ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

Η επιλογή του ατόμου που θα απασχοληθεί στο πρόγραμμα γίνεται αποκλειστικα από τον ΟΑΕΔ. Θα ληφθούν υπόψη τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα που θα πρέπει να έχει κάθε υποψήφιος (γνώση Αγγλικής γλώσσας, χειρισμός Η/Υ)

Μέχρι την ημερομηνία ανοίγματος του προγράμματος, που υπολογίζεται στο τέλος Αυγούστου 2016, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν βιογραφικά στην ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ

Η Διοικούσα Επιτροπή της «ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ»

About mkskoulios

Editor, researcher, writer
This entry was posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Ανταποκρίσεις από την Κάσο, Αναδημοσιεύσεις, Κοινωνικά, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις. Bookmark the permalink.