Όταν στην Αίγυπτο τιμούσαν την Ελληνική Σημαία

Φωτογραφία εποχής (1946) από τον εορτασμό της Σημαίας στην Αλεξάνδρεια

Φωτογραφία εποχής (1946) από τον εορτασμό της Σημαίας στην Αλεξάνδρεια

Γράφει ο Ν. Νικηταρίδης

Η 27η Οκτωβρίου, παραμονή της επετείου του ¨Όχι¨, έχει καθιερωθεί ως ημέρα εορτασμού της Ελληνικής Σημαίας, μια ημέρα τιμής προς ένα εθνικό σύμβολο που ανέμιζε, ανεμίζει και θα ανεμίζει στον αιώνα τον άπαντα μέσα στις ψυχές των Ελλήνων απανταχού.

Έτσι και οι Αιγυπτιώτες, Έλληνες με ιδιαιτέρως υψηλό πατριωτικό φρόνημα, δεν θα μπορούσαν παρά να τιμούν κάθε χρόνο τούτο το ένδοξο λάβαρο, υψώνοντας το με ιδιαίτερη υπερηφάνεια στον ουρανό της Αιγύπτου, μιας χώρας φιλόξενης και πολυαγαπημένης, μιας χώρας που πανάρχαιοι δεσμοί φιλίας την ενώνουν με τη μητέρα-πατρίδα.

Ας μεταφερθούμε λοιπόν στο 1946, κι ας διαβάσουμε το αναλυτικό πρόγραμμα της Εορτής της Σημαίας των Κοινοτικών και άλλων Ελληνικών Σχολείων Αλεξανδρείας που έλαβε χώρα στο στάδιο του Σάτμπυ, ως σημειολογικό θυμητάρι αυθεντικής ελληνικής συλλογικής συνείδησης :

Α] Παράταξις μαθητών.

Β]  Έναρξις της Εορτής – Εθνικός Ύμνος – Έπαρσις της Σημαίας.

Γ] Οι Σημαιοφόροι μετά των φρουρών εκάστου Σχολείου παραλαμβάνουν τας σημαίας.

Δ] Προσευχή υπό μαθητού του Αβερωφείου Γυμνασίου.

Ε] Προσφώνησις προς τους μαθητάς του Γυμνασιαρχεύοντος κ. Μιχ. Χαβιαρά.

ΣΤ] Ύμνοι : Ελληνικός – Αιγυπτιακός.

Ζ] Παρέλασις των μαθητών με την Φιλαρμονικήν και τας Σημαίας επί κεφαλής και αποχώρησις.

Οδηγίες : Η είσοδος εις το Στάδιον θα είναι ελευθέρα δια της προς την Μαζαρίταν θύρας επί της οδού Σώτερ, ήτις θα κλείση την 11ην π.μ. ακριβώς. Η είσοδος δια της προς την τροχιοδρομικήν γραμμήν θύρας, επί της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου θα επιτρέπεται μόνον : Α] Εις τους Αρχηγούς και Αντιπροσώπους των Θρησκευτικών και Πολιτικών Ελληνικών Αρχών και λοιπούς προσκληθέντας επισήμους. Β] Εις τους Μεγάλους Ευεργέτας – Ευεργέτας – Μεγάλους Δωρητάς και Δωρητάς Ελληνικών Κοινοτήτων. Γ] Εις τους Διευθυντάς των Τραπεζών και Μεγάλων Εμπορικών και Βιομηχανικών Οίκων. Δ] Εις τα μέλη και τους Συνδρομητάς της Κοινότητος. Ε] Εις τους Επιστήμονας. ΣΤ] Εις τους αποτελούντας τα Προεδρεία και Διοικητικά Συμβούλια ανεγνωρισμένων Ελληνικών Σωματείων και Οργανώσεων, και εις τους Εκπαιδευτικούς. Ανάλογος θα είναι και η σειράν ταξιθέσως εις τας κερκίδας, ίνα αποφευχθή ο συνωστισμός και τηρηθή η επιβαλλομένη τάξις¨.

Κατόπιν παρόμοιας περίστασης το 1949, ο διευθυντής της αλεξανδρινής Φαμηλιαδείου Σχολής Αρρένων Β. Γαλάνης, δημοσίευσε άρθρο με τίτλο ¨Η Βαθυτέρα Σημασία της Εορτής της Σημαίας¨, το οποίο αξίζει να αναδημοσιευτεί, αφού περικλείει την πραγματική ουσία όχι μόνο του συμβολικού εορτασμού της Γαλανόλευκης, αλλά κάθε εορτασμού εθνικής επετείου με παρελάσεις και κάθε λογής δρώμενα:¨Μεγαλοπρεπής, όπως κάθε χρόνον, εωρτάσθη και εφέτος η Εορτή της Σημαίας εις τα Κοινοτικά μας Σχολεία. Έγινε πλέον παράδοσις δια την ομογενή παροικία της πόλεως μας η παμπαροικιακή συγκέντρωσις κατ΄ έτος εις το Κοινοτικόν Στάδιον, όπου δίδεται από την μαθητιώσαν νεολαίαν ο όρκος προς την Σημαίαν μας. Η συγκίνησις είναι καταφανής εις όλους όταν αι χιλιάδαι των μαθητών και μαθητριών με ευσταλή σώματα και υπερήφανον αρμονικόν βάδισμα παρελαύνουν υπό τας πτυχάς της Γαλανολεύκου και τους ήχους της Φιλαρμονικής. Οι γονείς καμαρώνουν τους βλαστούς των. Οι άλλοι τα Ελληνόπουλα.

Το υψηλόν νόημα της ορκωμοσίας υπό των μαθητών εις την Σημαίαν, παρά την συμβολικήν σημασίαν του πράγματος, ευρίσκεται κυρίως εις την ψυχικήν μεταρσίωσιν και ανάτασιν προς την Ιδέαν της Πατρίδος, η οποία τελετουργείται κατά τας συγκινητικάς εκείνας στιγμάς εις τας ψυχάς των παιδιών. Πραγματική πλημμύρα υψηλών πατριωτικών συναισθημάτων κατακλύζει τας στιγμάς εκείνας τους Έλληνόπαιδας και ρίγη συγκινήσεως τους καταλαμβάνουν. Συναισθάνονται βαθειά τας υποχρεώσεις τας οποίας αναλαμβάνουν και εννοούν συνειδητά το ψυχικόν των βάπτισμα εις την εθνικήν κολυμβήθραν. Εις τα μύχια των ψυχών των δονούν αι λέξεις της υποσχέσεως με την υψηλήν των σημασίαν και συνυφαίνονται αυτομάτως την στιγμήν εκείνην εις την συνείδησιν των τα χρώματα της Γαλανολεύκου. Δεν τους αφήνει δε αδιαφόρους το γεγονός ότι χιλιάδες ομογενών των συνορκίζονται την ίδια στιγμήν και αισθάνονται την αυτήν με εκείνους ιεράν συγκίνησιν.

Η εκ της τελετής εντύπωσις, ανάμικτος με τόσα υψηλά συναισθήματα, αποτυπούται κατά τρόπον ανεξίτηλον εις τας ψυχάς των παιδιών. Ιδού διατί ο Έλλην, πάσης μορφώσεως και κοινωνικής τάξεως, αισθάνεται ρίγη συγκινήσεως οσάκις αντικρύζει την Σημαίαν του και οσάκις ακούει τον Εθνικόν του Ύμνον. Είναι δε χαρακτηριστικόν γνώρισμα της Φυλής μας, να καταλαμβάνεται από ένθεον συγκίνησιν και ενθουσιασμόν εις κάθε εθνικήν εκδήλωσιν, περισσότερον από κάθε άλλον λαόν. Και είμεθα της γνώμης ότι οφείλεται το πράγμα κατά το πλείστον εις εθνικήν σχολικήν μόρφωσιν.

Προκειμένου δια τη μεγαλειώδη Εορτήν της Σημαίας, ολίγα είναι γνωστά από όσα γίνονται εντός των σχολείων κατά την προπαρασκευήν του εορτασμού. Εις παραμονάς κάθε Εθνικής Εορτής, κάθε επετείου Εθνικού γεγονότος και κατά τας προπαρασκευάς της Εορτής της Σημαίας, θα έπρεπε να εζούσαν την σχολικήν μας ζωήν και να ανέπνεαν την συγκινητικήν ατμόσφαιραν που δημιουργείται εκεί μέσα, όσοι με ελαφράν συνείδησιν ή εξ αγνοίας κατηγορούν τα σχολεία μας ότι παραμελούν την εθνικήν διαπαιδαγώγησιν. Ασφαλώς θα μετανοούν, διότι επιπολαίως δυσφημούν ένα έργον δια το οποίον και οι ίδιοι, ως Έλληνες, πρέπει να είναι υπερήφανοι.

Κάποτε ένας ξένος εκπαιδευτικός, όταν είδε τους μαθητάς μας την παραμονήν της 25ης Μαρτίου να φεύγουν από τον προεορτασμόν εις το σχολείον των γεμάτοι ακράτητον ενθουσιασμόν, με εθνικά τραγούδια και σημαιούλες εις τα χέρια, απόρησε και με ηρώτησε τι συμβαίνει. Όταν του εξήγησα το πράγμα και τον ηρώτησα πως οι ίδιοι την αγνήν εθνικήν ιδέαν και όχι τον σοβινισμόν την καλλιεργούν εις τα σχολεία των, ηρκέσθη να μου απαντήση :

¨Τι να σου πω. Με διδαχήν της Εθνικής μας Ιστορίας. Εορτάς δεν κάμνομεν σας εσάς. Και αν κάμωμεν, δεν φαντάζομαι να καταλάβη τα παιδιά μας ένα τέτοιο παραλήρημα εθνικού ενθουσιασμού. Φαίνεται ότι το έχει η φυλή σας !¨.

Αι εορτάσιμοι αυταί εκδηλώσεις, πλην της άλλης παροικιακής σκοπιμότητος, γίνονται και ζωντανό δίδαγμα πατριωτισμού, το οποίον μορφώνει καλύτερον από κάθε άλλο μέσον και διαπλάττει τας ψυχάς των Ελληνοπαίδων¨.

Κάθε περαιτέρω σχόλιο πιστεύουμε πως περιττεύει…

Ν. ΝΙΚΗΤΑΡΙΔΗΣ

About mkskoulios

Editor, researcher, writer
This entry was posted in Διαλογισμοί-Γνώμες-Απόψεις, Ιστορικά - Λαογραφικά Θέματα, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος. Bookmark the permalink.