Ένα πολεμικό μνημείο στην Ισμαηλία

Γράφει ο Νίκος Νικηταρίδης

Στις 3/2/1930 στο Gebel Mariam κοντά στην Ισμαηλία, πάνω στο τεράστιο οροπέδιο που βρίσκεται 30 μέτρα από το επίπεδο της λίμνης Timsah, έλαβε χώρα η τελετή των αποκαλυπτηρίων του ανεγερθέντος μνημείου για την άμυνα της Διώρυγας του Σουέζ κατά τον Α΄π.π., παρουσία όλων των ανωτέρων υπαλλήλων της Εταιρείας της Διώρυγας, του Αρμοστή, του Υπουργού Στρατιωτικών, των πρέσβεων Γαλλίας και Ιταλίας, του Φρούραρχου Καΐρου, του Γενικού Επιθεωρητή του Αιγυπτιακού Στρατού Σπιγξ Πασά και πολλών ανώτερων στρατιωτικών.

Το μνημείο που εκτείνεται σε 240 μέτρα, αποτελείται από δύο πυλώνες ύψους 40 μέτρων, οι οποίοι χωρίζονται από μία σχισμή που συμβολίζει το Κανάλι, ενώ στη βάση του είναι σμιλευμένες δύο κολοσσιαίες φτερωτές στυλιζαρισμένες φιγούρες, που συμβολίζουν τη Γαλήνια Νοημοσύνη που φέρει τη φλόγα και την Αυστηρή Δύναμη ως φύλακα των θυμάτων. Γλύπτης του έργου ήταν ο Raymond Delamarre (1890-1986), αρχιτέκτονας ο Roux-Spitz (1888-1957) και κατασκευαστής ο Archimed Petrala.

Χαρακτηριστικό περί των αποκαλυπτηρίων του μνημείου των υπερασπιστών της Διώρυγας και της σχετικής τους ιστορίας είναι το εξής άρθρο που δημοσιεύτηκε στον αλεξανδρινό ¨Ταχυδρόμο¨ την ίδια μέρα :

¨Εις την Διώρυγα του Σουέζ, παρά την φερώνυμον πόλιν του Χεδίβου Ισμαήλ του μεγαλοπρεπούς, τελούνται σήμερον, παρουσία του Υπάτου Αρμοστού Σερ Πέρσυ Λωραίν, των αντιπροσώπων της Αιγυπτιακής Κυβερνήσεως και των Πρέσβεων των Συμμάχων κατά τον τελευταίον Ευρωπαϊκόν πόλεμον κρατών, τα αποκαλυπτήρια του μνημείου το οποίον ανήγειρεν η Διεύθυνσις της Σουεζείου Διώρυγος εις διαιώνισιν της ιστορικής επετείου της 3 Φεβρουαρίου 1915, καθ΄ ην ο Αγγλικός στρατός, βοηθούμενος υπό συμμαχικών πολεμικών, απέκρουσε νικηφόρως την Γερμανο-Τουρκικήν επίθεσιν κατά της Αιγύπτου και έσωσε την χώραν εκ των φρικτών δεινών της εισβολής των τουρκικών ορδών. Η λαμπρά αύτη δια τους υπερασπιστάς της Αιγύπτου πολεμική σελίς έχει ως εξής :

Περί τας αρχάς του 1915 οι Γερμανοί ιδόντες την αποτυχίαν των σχεδίων των εις το δυτικόν μέτωπον, εσκέφθησαν να επιχειρήσουν δια των Τούρκων συμμάχων των μεγάλην επίθεσιν κατά της Αιγύπτου, ίνα αφ΄ ενός μεν κυριεύσουν την χώραν ταύτην και αφ΄ ετέρου διακόψουν τας δια της Σουεζείου Διώρυγος συγκοινωνίας της Αγγλίας μετά των κτήσεων και αποικιών αυτής και παρεμποδίσουν την ενίσχυσιν των συμμαχικών στρατών δια των εξ Ινδιών, Αυστραλίας και Νεοζηλανδίας καταφθανόντων στρατευμάτων. Την απειλούμενην ταύτην επιδρομήν εγκαίρως επληροφορήθησαν οι Άγγλοι δια του ειδικού γραφείου των μυστικών πληροφοριών ¨Intelligence Office¨, αλλ΄ ενόμισαν κατ΄ αρχάς ότι επρόκειτο μάλλον περί κινήσεως σκοπούσης να δημιουργήσει αντιπερισπασμόν, ίνα οι σύμμαχοι, δια της εξασθενήσεως των άλλων μετώπων του πολέμου, διαθέσουν μεγάλας δυνάμεις προς απόκρουσιν της κατά της Αιγύπτου σχεδιαζομένης εισβολής. Αι πληροφορίαι όμως περί της πυρετώδους προετοιμασίας του τουρκικού στρατού υπό τας οδηγίας ανωτέρων Γερμανών αξιωματικών ήσαν τόσο θετικαί, μηδεμίαν καταλειπούσα αμφιβολίαν περί της επικειμένης προελάσεως των Τούρκων, ώστε το Αγγλικόν Υπουργείον των Στρατιωτικών διέταξε την άμεσον λήψιν σοβαρών μέτρων προς αντιμετώπισιν της καταστάσεως. Ευθύς η Αίγυπτος μετεβλήθη εις απέραντον στρατόπεδον προς οργάνωσιν της αμύνης. Μεγάλα οχυρωματικά έργα εξετελέσθησαν εις αμφοτέρας τας όχθας της Σουεζείου Διώρυγος, εκατομμύρια λιρών εδαπανήθησαν προς οχύρωσιν της διώρυγος και ανεφοδιασμόν του αναλαβόντος την υπεράσπισιν αυτής στρατού, αποτελεσθέντος εκ δύο Αγγλικών μεραρχιών, ως και σωμάτων του Ινδικού και Αυστραλιανού στρατού. Οι Άγγλοι οργάνωσαν επίσης το Αιγυπτιακόν Εργατικόν Σώμα, αποτελεσθέν εξ Αιγυπτίων μισθοφόρων υπό Άγγλους αξιωματικούς, το οποίον εχρησιμοποιήθη δια τας βοηθητικάς υπηρεσίας. Αρχιστράτηγος των δυνάμεων τούτων διωρίσθη ο στρατηγός Σερ Τζων Μάξουελ, όστις εις τας κρισίμους εκείνας δια την Αίγυπτον στιγμάς εξεπλήρωσε μετά θαυμαστής ικανότητος το εις αυτόν ανατεθέν καθήκον.

Είναι αληθώς αξιοθαύμαστος η υπό των Άγγλων αναπτυχθείσα δραστηριότης προς οργάνωσιν της αμύνης. Η Χερσόνησος του Σινά εξεκενώθη και ηρειπώθη εξ ολοκλήρου, άπαντα τα εν αυτή φρέατα κατεστράφησαν ίνα δυσχερανθή η προέλασις του εχθρού, όστις θα έπρεπε να διανύσει εκατοντάδες όλας χιλιομέτρων μέσω της ερήμου στερούμενος ύδατος. Σοβαρά οχυρωματικά έργα εξετελέσθησαν εις την δυτικήν όχθην της Σουεζείου Διώρυγος, πυροβολαρχίαι ετοποθετήθησαν εις τα στρατηγικά σημεία και συρματοπλέγματα ετέθησαν κατά μήκος της Διώρυγος επί εκτάσεως 156 χιλιομέτρων, ενώ Αγγλικά πολεμικά περιεπόλουν ανά πάσαν στιγμήν εις τα ύδατα της Διώρυγος, έτοιμα να ενισχύσουν τον στρατόν της ξηράς.

Την 12ην Ιανουαρίου 1915 ήρχισεν η προέλασις του τουρκικού στρατού εκ Παλαιστίνης. Η δύναμις αυτού υπελογίζετο εις διακοσίας περίπου χιλιάδας υπό τον στρατηγόν Μούσαν Πασάν, με επιτελάρχην τον Άρεφ βέην μετά του οποίου συνέπραττον ανώτεροι αξιωματικοί του Γερμανικού επιτελείου. Ο στρατός ούτος ήτο τελείως εφοδιασμένος με βαρύ και πεδινόν πυροβολικόν, εντός δε 15 ημερών διέσχισε την έρημον του Σινά και αι προφυλακαί αυτού έφθασαν εις την ανατολικήν όχθην της διώρυγος. Οι Τούρκοι ηρκέσθησαν εις ανιχνευτικάς κατοπτεύσεις μέχρι της 3ης Φεβρουαρίου, αναμένοντες την άφιξιν της όλης δυνάμεως. Την Τετάρτην 3 Φεβρουαρίου εκινήθη ο Τουρκικός στρατός καθ΄ όλην την γραμμήν από Σουέζ μέχρι Ισμαηλίας και Καντάρας, υπό την προστασίαν δε του πυροβολικού των οι Τούρκοι προσεπάθησαν να διαβούν την Διώρυγα, εκλέγοντες το σημείον όπου ενόμιζαν ότι θα συνήντων την ολιγωτέραν αντίστασιν. Κατόπιν δοκιμαστικών κρούσεων, οι Τούρκοι επετέθησαν αποφασιστικώς εις το σημείον ¨Τουσούν Σεράπειον¨ και υπό την οδηγίαν των Γερμανών αξιωματικών του μηχανικού επεχείρησαν να στήσουν γέφυραν επί της διώρυγος, ίνα επ΄ αυτής διαβή ο στρατός των εις το Αιγυπτιακόν έδαφος. Αι Ινδικαί όμως μεραρχίαι, εις ας είχεν ανατεθή η φρούρησις του σημείου εκείνου αντέταξαν κρατεράν αντίστασιν και υπό το εύστοχον πυρ των οι Τούρκοι ηναγκάσθησαν να υποχωρήσουν, δεν απεμακρύνθησαν όμως της ανατολικής όχθης, αλλ΄ οχυρωθέντες ήρχισαν σφοδρόν κανονιοβολισμόν δια των βαρέων τηλεβόλων των εναντίον της Ισμαηλίας και των εν τη Διώρυγι Αγγλικών πολεμικών. Το καταδρομικόν ¨Χάρδιγκ¨, το οποίον ήτο ηγκυροβολημένον εις το σημείον Τουσούμ, απετέλεσε στόχον των εχθρικών τηλεβόλων, μία δε οβίς, εκραγείσα επί του καταστρώματος αυτού ετραυμάτισε δέκα άνδρες του πληρώματος, μεταξύ των οποίων και τον πλοίαρχον Κριού, πλοηγόν της Εταιρίας της Διώρυγος του Σουέζ, του οποίου απεκόπησαν μία κνήμη και εις βραχίων εκ των θραυσμάτων οβίδος. Ο ηρωικός όμως πλοηγός, παρά τα φοβερά τραύματα του, ηρνήθη να εγκαταλείψει ακυβέρνητον το σκάφος και καθήμενος επηδαλιούχησε το καταδρομικόν δια της μίας χειρός, διασώσας αυτό από το εχθρικόν πυρ. Εκεί, πλησίον εις την λίμνην Τιμσάχ, ήτο ηγκυροβολημένη επίσης η Γαλλική ακταιωρός ¨Ρεκέν¨, ήτις ευθύς ήρχισε βάλουσα εναντίον των Τουρκικών πυροβολείων εξ αποστάσεως 9 χιλιομέτρων, αι δε βολαί αυταί ήσαν τόσον εύστοχοι, ώστε κατεσίγασαν το πυρ του εχθρικού πυροβολικού και επέφερον αληθή πανικόν εις τας Τουρκικάς γραμμάς, διότι ουδέποτε επίστευον οι Τούρκοι ότι εκ τόσον μακράς αποστάσεως θα ηδύνατο η Γαλλική κανονιοφόρος να προξενήσει τοιαύτην εις αυτούς φθοράν.

Εν τω μεταξύ, ο επί της δυτικής όχθης της διώρυγος Αγγλικός στρατός ενισχυθείς και δι΄ άλλων επικουριών εξηκολούθησε σφοδρόν πυρ κατά των Τούρκων, προ της δύσεως δε του ηλίου υπεχώρησαν ούτοι καθ΄ όλην την γραμμήν προς την έρημον, υποστάντες  φοβεράν θραύσιν.

Την 6ην Φεβρουαρίου επέστρεφε κατησχυμένη η Τουρκική στρατιά, αφήσασα νεκρούς, τραυματίας και αιχμαλώτους είκοσι περίπου χιλιάδας, ενώ αι ζημίαι των Άγγλων ήσαν σχετικώς ασήμαντοι, εφονεύθη δε κατά τας συμπλοκάς εκείνας και εις Αιγύπτιος αξιωματικός, ο υπολοχαγός του Εργατικού Σώματος Φερίντ Χιλμή¨.

Πηγές : ¨Ταχυδρόμος¨, Αλεξάνδρεια 3/2/1930, 4/2/1930, 13/2/1930, 17/2/1930 – atelier-raymond-delamarre.fr (27/8/2017)

 

Ν. ΝΙΚΗΤΑΡΙΔΗΣ

Advertisements
Posted in Ιστορικά - Λαογραφικά Θέματα, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Ταξιδεύοντας

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΛΑΡΑ

Συστάσεις εξέδωσε η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία με αφορμή την επιδημική έξαρση της ιλαράς, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα, σε παιδιά και ενήλικες, μεταξύ των οποίων και επαγγελματίες υγείας.

Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία συνιστά:

 • Τον άμεσο εμβολιασμό των ανεμβολίαστων ατόμων, που δεν έχουν νοσήσει, στο παρελθόν, εκτός των εγκύων και ανοσοκατασταλμένων.
 • Τον εμβολιασμό με 2η δόση, για όσους έχουν κάνει ήδη μία δόση εκτός των εγκύων και ανοσοκατασταλμένων.
 • Για τα βρέφη να γίνει η 1η δόση του εμβολίου στους 12 μήνες (αντί στους 16), και μετά από 3 μήνες να χορηγείται και η 2η δόση
 • Οι γονείς να ακολουθούν τις οδηγίες των παιδιάτρων, σχετικά με τα εμβόλια.

Σε αυστηρό ύφος η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία υπενθυμίζει ότι «εάν οι γονείς ακολουθούν τις οδηγίες του “Dr. Google” (ανώνυμες και ανεύθυνες πληροφορίες που διοχετεύονται στο διαδίκτυο από το αντιεμβολιαστικό κίνημα), πολύ γρήγορα θα έχουμε την επανεμφάνιση και άλλων νοσημάτων που στη χώρα μας έχουν εξαλειφθεί όπως π.χ. κοκκύτης, μηνιγγίτιδα και παρωτίτιδα. Στις ΗΠΑ από την αρχή του χρόνου έχουν παρουσιαστεί 6.000 κρούσματα παιδιών με παρωτίτιδα, εκ των οποίων το 1,5% εμφάνισε ορχίτιδα».

Υπογραμμίζει ότι, τα εμβόλια είναι ασφαλή, αποτελεσματικά, χωρίς παρενέργειες και σώζουν ζωές.

«Μην εμπιστεύεστε ανώνυμες πληροφορίες του διαδικτύου. Απευθυνθείτε μόνο σε επιστημονικές ιστοσελίδες, όπως ΚΕΕΛΠΝΟ, Υπουργείο Υγείας, WHO, CDC, UNICEF, Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία κ.λπ.», καταλήγει η ανακοίνωση της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιστημονική εταιρεία έχει επανειλημμένα, από το 2009 μετά την πανδημία της γρίπης προειδοποιήσει, ότι το αντιεμβολιαστικό κίνημα που αναπτύχθηκε θα αποτελέσει αιτία για την επανεμφάνιση παλιών λοιμώξεων, λόγω άρνησης των γονιών να εμβολιάσουν τα παιδιά τους.

Κρούσματα εμφανίζονται όταν η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού ελαττωθεί κάτω του 90% με δύο δόσεις εμβολίου. Από τα επίσημα στοιχεία προκύπτει ότι τα μη εμβολιασμένα άτομα ανέρχονται σε ποσοστό 20%. «Σε περίπτωση που αυξηθούν, θα εμφανισθεί επιδημία ιλαράς και θα θρηνήσουμε θύματα», σύμφωνα με την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία.

Η τελευταία επιδημία ιλαράς στην Ελλαρά, και κατά την οποία θρηνήσαμε θύματα, ήταν το 1978-1979. Την εποχή εκείνη κυκλοφορούσαν μονοδύναμα εμβόλια ιλαράς και λόγω επιδημίας υπήρξε έλλειψη του εμβολίου για μήνες. Ακολούθως εισήχθη εμβόλιο από τη Ρωσία, αμφιβόλου διάρκειας, το οποίο και χορηγείτο σε μία δόση.

Πηγή>ΤΑ ΝΕΑ 22-9-2017/17:02

Posted in Αναδημοσιεύσεις, ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΥΓΕΙΑ, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτ. Γεν. Συνέλευση στο Συλλ. Απαντ. Καρπαθίων

Εικόνα | Posted on by

«Χοροί της Θάλασσας» Τρίτη 26 Σπτ. 2017 στο Βεάκειο

Εικόνα | Posted on by

250 και πλέον τα κενά σε καθηγητές στα Δωδεκάνησα

Εικόνα | Posted on by

Απαλλάσσονται με ΚΥΑ τα οχήματα μικρονησιωτών από ΚΤΕΟ

Iκανοποιημένο είναι το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών με την έκδοση της ΚΥΑ (Αριθμ. οικ. 49372/3352) σχετικά με την απαλλαγή των αυτοκινήτων των μικρών νησιών από ΚΤΕΟ σε όλη την Ελλάδα.

Να σημειώσουμε ότι αντιπροσωπεία του ΕΔΜΝ προ μηνών είχε επισκευθεί το γραφείο του Υφυπουργού κου Μαυραγάνη και είχε θέση τα αιτήματα του σχετικά με το ΚΤΕΟ και τα μικρά νησιά. Συγκεκριμένα το ΕΔΜΝ ζητά: 1. Δημιουργία κινητών Διαπεριφερειακών μονάδων ΚΤΕΟ 2. Απαλλαγή από το ΚΤΕΟ οχήματα που δραστηριοποιούνται στα μικρά νησιά και δεν βγαίνουν εκτός νησιού και δεν τίθεται θέμα ασφάλειας. 3. Σε περίπτωση όπου οχήματα μικρονησιωτών χρειαστούν  να ταξιδέψουν εκτός νησιού για να περάσουν ΚΤΕΟ, να προβλέπετε διαδικασία ελάττωσης του κόστους του ταξιδιού και του ΚΤΕΟ.

Να σημειώσουμε ότι στην  τεχνική συνάντηση παραβρέθηκαν στελέχη του ΕΔΜΝ, Ο Διευθυντής του Υφυπουργού και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Με τιμή

Λευτέρης Κεχαγιόγλου – Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών

Γεώργιος Βασιλόπουλος -Γενικός Γραμματεας ΔΣ

Πηγή> Δήμος Κάσου

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Ανταποκρίσεις από την Κάσο, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις

Δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Επαρχείου

Κάρπαθος :  18-09-2017

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν, μπορούν  από σήμερα να καταθέτουν την αίτησή τους με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να ενταχθούν στους δικαιούχους παροχών από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Επαρχείου Καρπάθου-Κάσου, το οποίο στηρίζεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο η υποδομή του οποίου ολοκληρώνεται στο κτήριο του Επαρχείου(πρώην τεχνική υπηρεσία), θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει αμέσως μετά την αξιολόγηση και εξέταση των δικαιολογητικών που θα υποβληθούν από τους συμπατριώτες μας κατοίκους της Καρπάθου και της Κάσου, από ειδική επιτροπή αξιολόγησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο.

Τα οικονομικά κριτήρια ένταξης καθορίζονται ως εξής:

Μέλη οικογένειας Ετήσιο Εισόδημα Εισόδημα οικογενειών με μέλος που έχει αναπηρία >67% ή μονογονεϊκών ή  τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών με ανήλικα τέκνα
1 άτομο 6.000 9.600
2 άτομα 7.800 11.400
3 άτομα 9.600 13.200
4 άτομα 11.400 15.000
5 άτομα 13.200 16.800
6 άτομα 15.000 18.600
7 άτομα 16.800 20.400
8 άτομα 18.600 22.200
9 άτομα  και πάνω 20.400 24.000

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, είναι τα εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 προς την αντίστοιχη υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας που είναι κάτοικος,  από τον/την εκπρόσωπο της οικογένειας, όπου θα δηλώνεται η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την υπηρεσία σε περίπτωση μεταβολής των δηλωθέντων στοιχείων
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντα/σας ή διαβατήριο και άδεια παραμονής για αλλοδαπούς/ές
 4. Ε1, Εκκαθαριστικό έτους και Ε9 για κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας που ζει στην ίδια κατοικία
 5. Πιστοποιητικό αναπηρίας, εφόσον συντρέχει περίπτωση για κάποιο μέλος της οικογένειας
 6. Αποδεικτικό στοιχείο για την μηνιαία πληρωμή δόσεων δανείου ή μισθωτήριο συμβόλαιο για ενοίκιο, ποσό το οποίο αφαιρείται από τον υπολογισμό του συνολικού εισοδήματος.
 7.  Για  τους αλλοδαπούς βεβαίωση από την αντίστοιχη ΔΟΥ της χώρα τους για εισοδήματα και ακίνητη περιουσία αλλοδαπής.

 ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ

 Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Επαρχείου και συγκεκριμένα στην προϊσταμένη του Τμήματος κυρία Γεωργία Κασίμη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και  τις 15 Οκτωβρίου 2017. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2245361218

Πηγή> Π.Ε. Καρπάθου-Κάσου/ Δ.Τ./Αρ. Πρωτ. : 1949

 

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Ανταποκρίσεις από την Κάρπαθο, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 10,11,12 Σεπτ. η 9η Συνάντηση Λύρας και Οργάνων με Δοξάρι της Κάσου

Κάρπαθος, 14-09-2017

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Τ.& Γ. κ. Φιλήμων Ζαννετίδης

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Κάσο από την Κυριακή 10 έως και την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου ε.έ. η 9η Συνάντηση Λύρας & Οργάνων με Δοξάρι που συνδιοργανώθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου – Κάσου και τον Δήμο Κάσου και επιχορηγήθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Οι μουσικές εκδηλώσεις της Συνάντησης έλαβαν χώρα στον αύλειο χώρο του Αγίου Φανουρίου στη συνοικία Καθίστρες της Αγίας Μαρίνας, ενώ η Έκθεση μουσικών οργάνων και η προγραμματισμένη ημερίδα πραγματοποιήθηκαν στην ανακαινισμένη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κάσου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΗΣ στο Φρυ. Παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν την 9η Συνάντηση ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και

Γαστρονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Φιλήμονας Ζαννετίδης, o Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής κ. Θωμάς Σωτρίλλης, ο Έπαρχος της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου – Κάσου κ. Γιάννης Γ. Μηνατσής και ο Εκπρόσωπος της Δημάρχου Κάσου κ. Μαίρης Σορώτου – Τσανάκη, που απουσίαζε εκτάκτως λόγω σοβαρού οικογενειακού ζητήματος, Αντιδήμαρχος Κάσου κ. Γιάννης Νικολάου.

Ο Έπαρχος Καρπάθου-Κάσου κ. Γ. Γ. Μηνατσής

Ο Αντιδήμαρχος Κάσου κ. Γιάννης Νικολάου

Ακολούθησε σύντομη αναφορά στην ιστορία του θεσμού.

Συμμετείχαν μουσικά συγκροτήματα που υπηρετούν την παράδοση της Πόλης, της Θράκης, της Ανατολικής Μακεδονίας, του Πόντου, της Κρήτης (Ανατολικής και Δυτικής), της Καρπάθου (Βόρειας και Νότιας), της Χάλκης, της Ρόδου, της Καλύμνου και της Λέρου και παρουσίασαν ακούσματα της περιοχής τους αναδεικνύοντας τους ισχυρούς μουσικούς δεσμούς που συνδέουν ακατάλυτα όλες τις περιοχές του Ελληνισμού.  

Στην πρώτη Μουσική Εκδήλωση συμμετείχαν τα συγκροτήματα:

Το μουσικό συγκρότημα των νέων Κασιωτών

 Α΄. Κάσος (Α΄ Αντιπροσωπία)

 1. Νίκος Νικολάου (λύρα), 2. Μάρκος Ιερομόναχος (λαούτο), 3. Δημήτρης Παπαμάρκος, (λαούτο), 4. Χρυσοβαλάντης Κασιωτάκης (λαούτο), 5. Κώστας Βοναπάρτης (τραγούδι)
 2. Γιώργος Ξυδιάρης (τραγούδι).

(Μαντινάδες καλωσορίσματος με σκοπούς της Κάσου.

Εμφάνιση του χορευτικού του Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Κάσου «Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ»)

Η μουσική αντιπροσωπεία των Ολυμπιτών με τον Έπαρχο Καρπάθου-Κάσου κ. Γ.Γ. Μηνατσή

 Β΄. Όλυμπος Καρπάθου

 1. Γιάννης Κατηνιάρης (τραγούδι – λύρα), 2. Μιχάλης Μιχαλής (τραγούδι – λύρα), 3. Μιχάλης Χηράκης (τραγούδι – τσαμπούνα), 4. Μανώλης Μπαλασκάς (τραγούδι – λαούτο)

Οι μουσικοί από τη Δράμα

 Γ΄. Λύρα της Μακεδονίας (Δράμας)

 1. Γιώργος Μαυρίδης (τραγούδι – λύρα), 2. Λάζαρος Σαββίδης (κρούστα)

Το πρωινό της δεύτερης μέρας εγκαινιάστηκε στους χώρους της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κάσου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΗΣ» η  Έκθεση παραδοσιακών μουσικών οργάνων που διοργανώθηκε με τη συνεργασία του Κέντρου Έρευνας του Ελληνικού Παραδοσιακού Πολιτισμού ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ και παραδοσιακών οργανοποιών της Κάσου.

Την Έκθεση παρουσίασε ο Εμμ. Γιαννουλάκης, καθηγητής Οργανοποιΐας Κ.Ε.Π.Ε.Μ. ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ.  Το απόγευμα της ίδιας μέρας εμφανίστηκαν τα μουσικά συγκροτήματα:

Οι Ρεθυμνιώτες μουσικοί

Α΄. Κρήτη (Ρέθυμνο)

 1. Αλέξανδρος Παπαδάκης (τραγούδι – λύρα), 2. Γιώργος Ψαράκης (λαούτο), 3. Αναστάσιος Πατάτας (λαούτο).

 

Η μουσική οικογένεια Κίκιλη από την Κάλυμνο

Β΄. Κάλυμνος

 1. Κωνσταντίνος Κίκιλης (βιολί), 2. Παναγιώτης Κίκιλης (λαούτο), 3. Βασιλική Κίκιλη, (τραγούδι), 4. Αγγελική Κίκιλη (τραγούδι)

Ομάδα παραδοσιακών μουσικών από τα Κάτω Χωριά της Καρπάθου

Γ΄. Κάτω Χωριά Καρπάθου

 1. Μανώλης Κρητσιώτης (τραγούδι – λύρα), 2. Μιλτιάδης Μαντινάος (λαούτο), 3. Κώστας Αννούσης (λαούτο)

Μουσικοί από την Θράκη

Δ΄. Θράκη

 1. Δημήτρης Αρβανίτης (τραγούδι – λύρα), 2. Λάζαρος Σαββίδης (κρουστά)

Το συγκρότημα Πολίτικης μουσικής

Ε΄. Πόλη

 1. Χρυσάνθη Γκίκα (λύρα), 2. Νατάσσα Τσακιρίδου (τραγούδι), 3. Βασίλης Ζιγκερίδης (κανονάκι), 4. Ιάκωβος Μωυσιάδης (πολίτικο λαούτο), 5. Αλέξανδρος Ριζόπουλος (κρουστά)

ο Μανώλης Γαννουλάκης

Το πρωί της τελευταίας μέρας, Τρίτης 12/9, πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κάσου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΗΣ» ημερίδα με θέμα: «Η λύρα και τα όργανα με δοξάρι στην Ελλάδα. Παράδοση και Εξέλιξη. Παγκόσμιες τάσεις» που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας του Ελληνικού Παραδοσιακού Πολιτισμού ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ.

Από τους συμμετέχοντες αναπτύχθηκαν οι εισηγήσεις:

α. Νικόλαος Μαντζούρης, Αντιπρόεδρος του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ «Το αρχείο του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. και οι ηχογραφήσεις του Σίμωνα Καρά στην Κάσο».

β. Εμμανουήλ Γιαννουλάκης, Καθηγητής οργανοποιΐας Κ.Ε.Π.Ε.Μ. ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ «Η λύρα και η σύγχρονη οργανοποιΐα»

γ. Αιδ/γιότατος Δημήτριος Σκαρβελάκης, Θεολόγος «Τοποθέτηση της Κασιακής Μούσας απέναντι στα γεγονότα και τις συνέπειες της Ιταλογερμανικής κατοχής».

Ν. Μαντζούρης, Έπαρχος Καρπάθου-Κάσου Γ.Γ.Μηνατσής και αιδ. Δ. Σκαρβελάκης

Στο πλαίσιο της ημερίδας ο λόγος δόθηκε στον Σύμβουλο Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου -Κάσου κ. Γιώργο Νικ. Τσαμπανάκη ο οποίος αναφέρθηκε διεξοδικά στις συστηματικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα για τη διεθνοποίηση των Συναντήσεων Λύρας της Κάσου. Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στις επαφές που αναπτύχθηκαν με τις διπλωματικές αντιπροσωπίες των χωρών Λ.Δ. Κίνας, Αρμενίας, Μαρόκου και Ιορδανίας και στις συνεργασίες που επιδιώχθηκαν με σκοπό τη συμμετοχή ξένων μουσικών συγκροτημάτων στις εκδηλώσεις της 9ης Σ.Λ.Ο.Δ. της Κάσου.

Παρά το ότι ο τελικός στόχος δεν επιτεύχθηκε για φέτος, δόθηκε η υπόσχεση ότι η διεθνοποίηση των Συναντήσεων Λύρας και Οργάνων με Δοξάρι της Κάσου θα αποτελέσει τον κύριο στόχο των διοργανωτών και θα γίνει πράξη στο πλαίσιο της 10ης Συνάντησης το καλοκαίρι του 2019.

Το βράδυ της Τρίτης 12/9 πραγματοποιήθηκε η 3η Μουσική Εκδήλωση στην οποία πήραν μέρος τα συγκροτήματα:  

Το Ροδίτικο μουσικό συγκρότημα

 Α΄. Ρόδος

 1. Γιάννης Κλαδάκης (τραγούδι -λύρα),  2. Χριστίνα Κόζα (τραγούδι),   3. Γιάννης Λεντάκης (λαούτο).

Μουσική αντιπροσωπεία από την Χάλκη

Β΄. Χάλκη

 1. Ηλίας Γεωρ. Αναστασιάδης (τραγούδι -λύρα), 2. Γιώργος Ηλ. Αναστασιάδης (τραγούδι-λαούτο).

Μουσικοί από την Λέρο

Γ΄. Λέρος

 1. Αντώνης Νταλλαρής (τραγούδι -λύρα), 2. Γιώργος Δράκος (λαούτο), 3. Σταύρος Ρούσσης (λαούτο).

Δ΄. Πόντος

 1. Θωμάς Μπαϊρακτάρης (λύρα), 2. Γιάννης Τσιγγιρίδης (τραγούδι), 3. Στέφανος Πεγκλίδης (νταούλι)

Χανιώτες παραδοσιακοί μουσικοί

Ε΄. Χανιά Κρήτη

 1. Μαρτσάκης Αντώνης (βιολί), 2. Μαρεντάκης Νίκος (λαούτο), 3. Κοζονάκης Κανάκης (λαούτο), 4. Πιτροπάκης Χαράλαμπος (νταουλάκι).

Η Β΄ομάδα των Κασιωτών παραδοσιακών μουσικών

Στ΄. Κάσος (Β΄ Αντιπροσωπία)

 1. Ηλίας Περσελής (λύρα), 2. Δημήτρης Περσελής (τραγούδι – λύρα, 3. Νεκτάριος Σταματάκης (τραγούδι – λύρα), 4. Ντίνος Μηνάς (λύρα – λαούτο), 5. Γιώργος Περσελής (τραγούδι – λαούτο), 6. Ηλίας Διακάκης (λαούτο), 7. Γιάννης Μηνάς (λαούτο)

(Αποχαιρετιστήριες μαντινάδες. Εμφάνιση του χορευτικού του Γυμνασίου & των Λυκειακών Τάξεων Κάσου)

Κεντρικοί συντελεστές της διοργάνωσης υπήρξαν: α. η Δήμαρχος Κάσου κ. Μαίρη Σορώτου – Τσανάκη, β. ο Έπαρχος Καρπάθου – Κάσου κ. Γιάννης Γ. Μηνατσής, γ. ο Αντιδήμαρχος Κάσου κ. Γιάννης Ιωάννου, δ. η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κάσου κ. Λαμπρινή Γενειάδου και ε. ο Σύμβουλος Πολιτισμού της Π.Ε. Καρπάθου – Κάσου κ. Γιώργος Νικ. Τσαμπανάκης.

Η 9η Σ.Λ.Ο.Δ. της Κάσου καλύφθηκε τηλεοπτικά από τα κανάλια ΙΡΙΔΑ και ΘΑΡΡΙ της Ρόδου.

Μουσικοί από όλη την Ελλάδα τραγουδούν αδελφωμένα

Τις εκδηλώσεις της Συνάντησης παρακολούθησαν περισσότερα από 400 άτομα που έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι μετά από κάθε μουσική εκδήλωση τα γλέντα συνεχίζονταν στους δρόμους των χωριών της Κάσου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σκορπίζοντας σε όλους τους κατοίκους του ακριτικού μας νησιού τη συγκίνηση και συνάμα την ευθυμία.

Πηγή>Π.Ε. Καρπάθου-Κάσου/Δ.Τ.

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Ανταποκρίσεις από την Κάρπαθο, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Πολιτιστικές εκδηλώσεις, Σύντομες Ειδήσεις

Τιμητική διάκριση στον Μηνά Ηλ. Περσελή για την μακροχρόνια δράση του στα πολιτιστικά δρώμενα του νησιού

Ευχαριστώ από καρδιάς τη Δήμαρχο Κάσου Μαίρη Σορώτου-Τσανάκη και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο που με τίμησαν στην 9η Συνάντηση Λύρας και Οργάνων με Δοξάρι. Την τιμητική αυτή διάκριση την αφιερώνω σε όλους εκείνους που με την αγάπη και την συμπαράστασή τους με στήριξαν και εξακολουθούν να με στηρίζουν ηθικά σε ό,τι κάνω. Τους ευχαριστώ, δημόσια, γι’ αυτό.

Μηνάς Ηλ. Περσελής

Posted in Πρόλογος

Οι κήποι της Αλεξάνδρειας

Γράφει ο Ν.  Νικηταρίδης

Το διάβα στο χρόνο μέσα στους δρόμους της ονειρεμένης πολιτείας, περιλαμβάνει περιπάτους σε κήπους παλιούς, γεμάτους δένδρα και λουλούδια, αγάλματα και σιντριβάνια, κήπους πλημμυρισμένους μ΄ αρώματα και χρώματα κάθε λογής, γωνιές που φιλοξένησαν και φιλοξενούν έρωτες και όνειρα, ρυτίδες και νοσταλγίες. Ας περπατήσουμε νοερά λοιπόν στους κήπους της Αλεξάνδρειας, μεταφερόμενοι σε άλλες, τόσο διαφορετικές εποχές :

Νούζχα: Το Γενάρη του 1918 διαβάζουμε : ¨Ιδιαίτερη πράγματι ευχαρίστηση δοκιμάζουν οι πρωινοί περιπατητές της Νούζχας κατά τις ήπιες και ηλιόλουστες αυτές ημέρες του αιγυπτιακού χειμώνα. Στη μικρή λίμνη της Νούζχας, μικρά παπάκια παιχνιδίζουν γύρω από ένα λευκό κύκνο. Δύο ξανθά αγοράκια πλησιάζουν τη λίμνη και ρίχνουν στην ήρεμη επιφάνεια της μικρά λιθαράκια. […] Λίγο παρέκει, σε κάποιο πάγκο κάθονται δύο ρομαντικοί νέοι. […] Στο άλλο άκρο, εκεί όπου τελειώνει ο κήπος σχηματίζοντας σε μικρογραφία οροπέδιο, διάφοροι φυσιολάτρες θαυμάζουν το ωραίο θέαμα που παρουσιάζει η ήρεμη λίμνη του Σίντι Γκάμπερ, πλαισιωμένη από τους κατάφυτους πράσινους αγρούς της Χάγκαρ Ναουτίας […]¨. Αρκετά χρόνια αργότερα, στα 1949 καταγράφονται – ίσως με αρκετή δόση φαντασίας – τα εξής : ¨Ο κήπος της Νούζχας αναφέρθηκε από τον Εμίλ Λούντβιχ στο περί Αιγύπτου σύγγραμμα του. Χαρακτηρίζει την Αλεξάνδρεια ως τη Βασίλισσα της Μεσογείου και τους κήπους της Νούζχας ως το διάδημα που τη στεφανώνει. Τις εορτάσιμες ημέρες οι Αλεξανδρινοί συνηθίζουν να συρρέουν στον κήπο. Είναι ένα παλαιότατο έθιμο από το οποίο δεν παρεκκλίνουν. Βλέπει κανείς μέσα στο απέραντο αυτό πάρκο των 100 και πλέον φεντανίων τους ταπεινούς ανθρώπους και τους εύπορους να διασταυρώνονται. Μες στο Καζίνο του ανταμώνεται η αλεξανδρινή ¨αφρόκρεμα¨, ενώ στις δενδροστοιχίες του και στις απέραντες πρασινάδες του ο λαός είναι ευτυχής ν΄ αναπαύεται και να διασκεδάζει. Αλλά το γνωρίζουν άραγε πως οι κήποι της Νούζχας είναι οι αρχαιότεροι του κόσμου ; Πράγματι, προ 2.250 ετών κάποιος ονομαζόμενος Έλευσις, ανώτερος δημόσιος λειτουργός των Πτολεμαίων, δημιούργησε ένα θαυμάσιο πάρκο επί της τωρινής τοποθεσίας της Νούζχας για να έρχεται ν΄ αναπαύεται και να σκέπτεται. Του άρεσε επίσης να οργανώνει εκεί διαγωνισμούς δρόμου μεταξύ παιδιών. Τα έβαζε ν΄ ανεβαίνουν πάνω σε μικρά αλογάκια και διασκέδαζε βλέποντας τα να τρέχουν. Το πρώτο λάμβανε ένα βραβείο αξίας. Λοιπόν, γεγονός αρκετά περίεργο, σήμερα η διεύθυνση του βοτανικού κήπου που κατέχει μέρος του πάρκου νοικιάζει αλογάκια για να διασκεδάζει τα παιδιά… Γνωρίζει επίσης ο κόσμος άραγε ότι σ΄ αυτούς εδώ τους κήπους είναι που γεννήθηκε η έκφραση ¨είναι κλεισμένος μέσα στον κύκλο του Πομπηλίου¨ ή όπως λένε κοινώς ¨ είναι πιασμένος μέσα σ΄ ένα φαύλο κύκλο¨ ; Οι πολιτικοί άνδρες βρίσκονται συχνά στην αμήχανη θέση του Αντιόχου, βασιλέως της Συρίας. Αλλά ιδού το ανέκδοτο : Η ρωμαϊκή σύγκλητος είχε στείλει στα 168 π.Χ. έναν Ύπατο ονομαζόμενο Πομπήλιο για να γνωστοποιήσει στο βασιλιά της Συρίας Αντίοχο την απόφαση της ανώτατης ρωμαϊκής συγκλήτου να επεκτείνει την κυριαρχία της Αυτοκρατορίας και επί της χώρας του. Η συνάθροιση έγινε μέσα στους κήπους του Ελευσίνος, οίτινες είναι σήμερα οι κήποι της Νούζχας. Όταν ο βασιλιάς έμαθε την απόφαση της συγκλήτου, ζήτησε μερικές ημέρες για να συμβουλευτεί τους υπουργούς του. Αλλά ο Ρωμαίος Ύπατος εγερθείς χάραξε γύρω του με τη ράβδο του έναν κύκλο και του είπε : ¨Εννοώ να έχω την απάντηση σου πριν εξέλθεις από τον κύκλο αυτόν¨. Ο Αντίοχος κλίνοντας το κεφάλι του απάντησε : ¨Θα πράξω σύμφωνα με την επιθυμία της ρωμαϊκής συγκλήτου. Με βάζετε εντός φαύλου κύκλου¨. Είναι περίεργο το να παρατηρεί κανείς ότι οι κήποι της Νούζχας εξαπλώνονται σήμερα επί μίας κυκλικής επιφάνειας. Αργότερα οι κήποι του Ελευσίνος έμελλαν να εγκαταλειφθούν¨. Αιώνες μετά, ο Χεδίβης Ισμαήλ ήθελε να ενοποιήσει τη Νούζχα με τους κήπους Αντωνιάδη και Ροσέτι, επεκτείνοντας τους από τις αλυκές στη μετέπειτα θέση της Λέσχης της Σμούχας, ως το Κάμπο Τσέζαρε και τη θάλασσα, δημιουργώντας το Αιγυπτιακό Δάσος της Βουλώνης…

Αντωνιάδη: Ο εκ Λήμνου Σερ Τζων Αντωνιάδης (1818-1895) είχε αγοράσει το 1865 μία έκταση 478 στρεμμάτων, μέρος των κτημάτων του Χεδίβη Σαΐντ Πασά – κοντά στους κήπους της Νούζχα και το κανάλι της Μαχμουντίας – όπου και έκτισε εξοχική κατοικία, στην οποία φιλοξενήθηκαν κατά καιρούς προσωπικότητες της εποχής, ενώ γέμισε τον κήπο με όμορφα αγάλματα. Το Μάρτιο του 1918 ο γιος του Αντώνιος Αντωνιάδης δώρισε τον κήπο αυτόν στο Δήμο Αλεξανδρείας, χώρος που ως σήμερα αποκαλείται Κήπος Αντωνιάδη. Η δε έπαυλη, που κτίστηκε ως μινιατούρα του παλατιού των Βερσαλλιών, έχει σήμερα συντηρηθεί και θα φιλοξενήσει το Κέντρο Μεσογειακών Ερευνών Αλεξανδρείας. Για την πράξη του αυτή ο Σουλτάνος Φουάτ του απένειμε τη Μεγάλη Ταινία του Τάγματος του Νείλου, ενώ τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς έλαβε χώρα στον Κήπο της Νούζχας τιμητική προς το πρόσωπο του δεξίωση από τον Πρίγκιπα Τουσσούμ, ο οποίος δήλωσε πως : ¨Οι πρόκριτοι Αλεξανδρείας επιθυμούν να σας ευχαριστήσουν για την προς την πόλη δωρεά σας του κήπου του φέροντος το όνομα σας ως και το όνομα του μακαρίτου πατρός σας. Δια της πράξεως αυτής δεν επιδείξατε μόνο γενναιοδωρία, αλλά ενεργήσατε και ως φιλάνθρωπος απέναντι στη χώρα αυτή, την οποία μετά της οικογενείας σας ανέκαθεν θεωρήσατε ως δεύτερη πατρίδα. Πλην τούτου, ενεργήσατε ως υιός, ο οποίος τιμά τη μνήμη του πατρός του. […] Δεχθείτε την ειλικρινή έκφραση εκτιμήσεως από μέρους των κατοίκων της πόλεως μας, ως και της Αιγύπτου. Εμείς, τα τέκνα μας και τα τέκνα των τέκνων μας θα ενθυμούνται την ευγενική δωρεά σας με ευχαρίστηση και ευγνωμοσύνη¨. Παράλληλα, η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας εξέφρασε με επιστολή της το θαυμασμό της προς το δωρητή και την ευγνωμοσύνη της για την τιμή, την οποία αυτός απένειμε δια της πράξης του σε ολόκληρη την παροικία. Το 1940 αναφέρεται πως η Δημαρχία Αλεξανδρείας αποφάσισε να μεγαλώσει τον Κήπο Αντωνιάδη με την προσθήκη 4 φεντανίων. Παράλληλα, ο κήπος θα εξωραϊζόταν και θα ευπρεπιζόταν με την εκρίζωση των παλαιών του εσπεριδοειδών δένδρων και τη φύτευση νέων οπωροφόρων. Τα περίπου 4.500 παλιά δένδρα, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν μανταρινιές, είχαν μεταφερθεί αρχικά από την Ιταλία. Ας σημειωθεί πως στον Κήπο Αντωνιάδη πραγματοποιούταν διάφορες εκδηλώσεις, όπως συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις, από τις οποίες σημειώνουμε χαρακτηριστικά την ¨Ορέστεια¨ του Αισχύλου από το θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλης στις 28-29/6/1951.

Ροσέτι: Παραπλεύρως των Κήπων Αντωνιάδη, συνδεδεμένος ιδιοκτησιακά από τις αρχές του 19ου αιώνα με τον Carlo Rosseti (1736-1820), Πρόξενο της Σαρδηνίας, της Αυστρίας και της Ρωσίας επί Μωχάμεντ Άλη, ο ομώνυμος κήπος φιλοξένησε πλήθος εκδηλώσεων στο skating και στο θέατρο του – που το 1918 είχε μετονομασθεί σε θέατρο Αμπίρ – όπως για παράδειγμα αυτή το 1914 για την 50ετηριδίδα της Ενώσεως της Επτανήσου. Αξίζει να σημειωθεί πως στα 1868 ο Πρίγκιπας Ομάρ Τουσσούν είχε αναφέρει πως μεταξύ των πιο σημαντικών κήπων της Αλεξανδρείας ανεπτυγμένων από δύο Ιταλούς αξιωματούχους ήταν ο ¨Κήπος M. Ciccolani¨ στο ¨quartier des Soeur¨ και ο ¨Κήπος Rosseti¨ στη Μαχμουντία της Νούζγας, φημισμένος για το καλυμμένο από μία πλούσια σε φύλλωμα και άνθη ¨Lantana Camara¨ περίπτερο του που κάλυπτε έκταση 300 τ.μ.

Σμούχα: Στα 1948 διαβάζουμε πως : ¨Η πόλη της Αλεξάνδρειας άπλωνε και μάζευε τα πλοκάμια της σύμφωνα με την εποχή και αναλόγως των περιστάσεων. Παράδειγμα τα μνημεία που ανακαλύπτονται και στα πλέον απομακρυσμένα σημεία της σημερινής πόλης. Αυτά δείχνουν ότι η Αλεξάνδρεια των Ελλήνων και των Ρωμαίων είχε μεγάλη έκταση και ευρωστία, ενώ πάλι αντιθέτως μετά την αραβική κατάκτηση και το βίαιο ξερίζωμα και σκόρπισμα των Χριστιανών, οι εναπομείναντες κάτοικοι δεν την εγκατέλειψαν ολοσχερώς, αλλά περιορίστηκαν στις παραθαλάσσιες συνοικίες του Δυτικού Λιμένα. Όταν όμως περί τα μέσα του 19ου αιώνα η Αλεξάνδρεια άρχισε να μεγαλώνει και ο πληθυσμός της να αυξάνει και να αναπτύσσεται, υπήρχε πάντα ο ζωτικός χώρος έτοιμος να περιλάβει ολόκληρο τον πληθυσμό της. Αμέσως ξαπλώθηκαν οι συνοικίες από το κανάλι της Μαχμουδίας και έφτασαν ως τη θάλασσα και από εκεί η πόλη στράφηκε στις εκτάσεις της παραλίας του Ραμλίου, στην αρχή στα κοντινά προάστια, αργότερα στα μακρινά και τώρα το Ράμλι είναι ένα με το κέντρο της πόλης. Η πόλη όμως μεγάλωνε ακόμα περισσότερο, ο πληθυσμός της αυξήθηκε και αμέσως χρειάσθηκε και άλλος χώρος. Και τότε σχηματίστηκε η σημερινή συνοικία της οδού Αμπουκίρ, η οποία είναι παράλληλη με το Ράμλι και η οποία ακόμη προ εικοσαετίας (1928) αποτελείτο από λοφίσκους χώματος. Η επέκταση της Αλεξάνδρειας προχωρούσε αλματωδώς, οπότε στην ακράτητη εξάπλωση της βρέθηκε ένα μεγάλο εμπόδιο. Το εμπόδιο αυτό ήταν μία λίμνη ακριβώς μεταξύ του Κήπου της Νούζχας και της σιδηροδρομικής γραμμής, και η οποία εκτός ότι κάλυπτε ένα πολύτιμο ζωτικότατο χώρο, ήταν και εστία κουνουπιών και άλλων κακών για ολόκληρη την πόλη. Οι παλαιότεροι θα θυμούνται ακόμη τη λίμνη αυτή, που ήταν ορατή από το τραμ του Ραμλίου και η οποία έμεινε εκεί επί αιώνες στάσιμη, ακίνητη και τελματωμένη. Μετά παρέλευση όμως τόσων αιώνων ήλθε και το τέλος της. Ο άνθρωπος που τη δάμασε και την εξαφάνισε για πάντα βρέθηκε στο πρόσωπο του Αλεξανδρινού επιχειρηματία κ. Σμούχα, ο οποίος ανέλαβε το μεγαλειώδες σχέδιο να την αποξηράνει και να μεταβάλει όλη εκείνη την ελώδη έκταση σε κατοικήσιμο χώρο, αυτόν που είναι σήμερα το υγιεινό προάστιο Σμούχα, η κηπούπολη της Αλεξάνδρειας¨. Και ήταν πράγματι ο Εβραίος επιχειρηματίας κλωστοϋφαντουργίας Joseph Smouha (1879-1961) εκείνος που στα 1919 συνέλαβε το σχέδιο αποξήρανσης της λίμνης Hadra, το 1923 του δόθηκαν περί τα 75 φεντάνια από τη γη της και το 1925 προκήρυξε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την ανέγερση πολυτελών κατοικιών στην πανέμορφη κηπούπολη που ο βασιλέας Φουάτ επέμενε να ονομαστεί Σμούχα.

Σημείωση: Καζίνο : Εξοχικό κέντρο – Φεντάνι : Ισούται με 4.200 τ.μ.

Πηγές : Cr. Pallini ¨Italian architects and Modern Egypt¨, p. 6 – N. Rubinstein ¨The Palgrave Dictionary of Anglo-Jewish History¨, p. 927 – ¨Ταχυδρόμος¨, Αλεξάνδρεια 9-21/1/1918, 6-19/3/1918, 9-22/3/1918, 19-2/5/1918, 7-20/6/1918, 28-10/6/1918, 5/2/1948, 30/11/1949 – jpost.com (1/3/2016)

Ν. ΝΙΚΗΤΑΡΙΔΗΣ

Posted in Αναμνήσεις, Ιστορικά - Λαογραφικά Θέματα, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Ταξιδεύοντας

Λήξη έκθεσης Κασιωτών Δημιουργών στην Κάσο

Την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου, έκλεισε τυπικά η έκθεση Κασιωτών Δημιουργών, που φιλοξενήθηκε στο χώρο του παλαιού ιατρείου στο Φρυ Κάσου, με την πραγματοποίηση της κλήρωσης των τριών δώρων του λαχνού από τον πρόεδρο της ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ κ. Μηνά Μαλανδρή. Οι τυχεροί της εν λόγω κλήρωσης είναι:

Τα δώρα των τυχερών λαχνών 2017

 • Παπανδρίκου Μανούσου Γεωργία κέρδισε μια χειροποίητη Κασιώτικη λύρα, προσφορά Βασίλη Χασαπλαδάκη.
 • Φλωρίδης Αλέξανδρος κέρδισε τον πίνακα με θέμα «Μπούκα 1979», προσφορά Θανάση Νταγλέρη.

 • Καϊλατζή Μαρία κέρδισε τον πίνακα με θέμα «Ιστιοφόρο»,  προσφορά Ντίνου Φούντη.

Όπως είχε ανακοινωθεί, η κλήρωση πραγματοποιήθηκε ανήμερα της εορτής του Σταυρού στον προαύλιο χώρο του ΙΝ Τιμίου Σταυρού του οικισμού Αγίας Μαρίνας. Προηγήθηκε σύντομος  χαιρετισμός από τον πρόεδρο της ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ κ. Μηνά Μαλανδρή και από τον Αντιπρόεδρο   κ. Ντίνο Φούντη, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη σημασία της πραγματοποίησης  της έκθεσης Κασιωτών Δημιουργών, επισημαίνοντας την ανάγκη ύπαρξης ενός μόνιμου εκθεσιακού χώρου στην Κάσο και στην αξία της καταγραφής των απανταχού Κασιωτών δημιουργών.

Θερμές ευχαριστίες αξίζουν σε όσους συμπατριώτες και φίλους βοήθησαν στο στήσιμο της έκθεσης, επισκέφτηκαν την έκθεση ή και συνέβαλαν στην επιτυχή πραγματοποίησή της με οποιοδήποτε τρόπο.

Πολλά συγχαρητήρια στους δεκαεπτά συνολικά εκθέτες για τη συμμετοχή τους, με την ευχή να υπάρχει η ανάλογη συνέχεια.

Πηγή>Η Διοικούσα Επιτροπή της «ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ»

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Ανταποκρίσεις από την Κάσο, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Πολιτιστικές εκδηλώσεις, Σύντομες Ειδήσεις

«Στο στάδιο της ολοκλήρωσης το νέο λιμάνι της Σύμης, που θα «απογειώσει» τουριστικά το νησί

Ρόδος, 12 Σεπτεμβρίου 2017

 

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος επισκέφθηκε το πολύπαθο έργο που είχε βαλτώσει επί σειρά ετών και σήμερα ολοκληρώνεται,  μετά από συντονισμένες προσπάθειες της περιφερειακής αρχής για την εξασφάλιση χρηματοδότησης και την επίσπευση της αποπεράτωσής του.

Επίσκεψη στο νέο λιμάνι της Σύμης, στη θέση «Πέταλο» πραγματοποίησε  χθες, Δευτέρα, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, για να δει από κοντά την πορεία των εργασιών του έργου, που χάρη στις προσπάθειες της περιφερειακής αρχής, βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, μετά από μια μακρά περίοδο προβλημάτων που καθυστέρησαν σημαντικά την αποπεράτωσή του.

Τον Περιφερειάρχη συνόδευαν στην επίσκεψή του ο Περιφερειακός Διοικητής Λιμενικού Σώματος, Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ., Νίκος Αρμπουνιώτης, ο Δήμαρχος Σύμης,  Λευτέρης Παπακαλοδούκας και ο Λιμενάρχης Σύμης, Υποπλοίαρχος Λ.Σ., Ηλίας Αλεξίου.

Πρόκειται για ένα ιδιαιτέρως σημαντικό έργο για τη Σύμη, με πολλαπλά αναπτυξιακά οφέλη, αφού εκτός από την αποσυμφόρηση του κέντρου του νησιού από τον συνωστισμό των σκαφών αναψυχής και ημεροπλοίων,  το νέο λιμάνι, που από την ερχόμενη σαιζόν θα είναι πλήρως λειτουργικό, θα αναβαθμίσει την εικόνα της Σύμης ως ποιοτικού τουριστικού προορισμού.

Το έργο του λιμανιού παρέμεινε βαλτωμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι και την αρχή του 2015, οπότε η σημερινή περιφερειακή αρχή εντατικοποίησε τις διαδικασίες αποπεράτωσής του, που πλέον σήμερα βρίσκονται στο  τελικό στάδιο.

Το νέο λιμάνι της Σύμης έχει σχεδιαστεί για την κάλυψη των σημερινών και μελλοντικών αναγκών του νησιού για τον ελλιμενισμό των σύγχρονων πλοίων, τον διαχωρισμό ημεροπλοίων, των φορτηγών πλοίων και των πλοίων της γραμμής, τη δυνατότητα για την μελλοντική χωροθέτηση και κατασκευή σύγχρονων χερσαίων εγκαταστάσεων (κτιρίου επιβατών, αποθηκών, λιμενικού φυλακίου, κ.λ.π.) και την αποσυμφόρηση της παραλιακής οδού από την ασφυκτική κίνηση που προκαλείται από τη σημερινή λειτουργία του λιμανιού.

Το έργο είχε ενταχθεί το 2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013,  με προϋπολογισμό 4.133.434,50 € και προθεσμία περαίωσής του την 12-10-2014. Επειδή δεν ολοκληρώθηκε εντός της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, αναγκαστικά απεντάχθηκε από το παραπάνω Πρόγραμμα. Η σημερινή Περιφερειακή αρχή  εξασφάλισε τη χρηματοδότησή του από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου το έργο  να ολοκληρωθεί.

Πηγή>Π.Ν.Αιγαίου/Γρ. Περιφερειάρχη/Δ.Τ.

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Ανταποκρίσεις από τη Ρόδο, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις

Εγκαινιάστηκε με κάθε επισημότητα η Αίθουσα Μάρκου Μαλλιαράκη στο κτίριο των Διοικητηρίων της Καρπάθου

Ο Έπαρχος Καρπάθου-Κάσου κ. Γ. Μηνατσής με την απόγονο του Μ. Μαλλιαράκη, κ. Εύη Σακελλαρίδου-Παυλοπούλου, κάτω από την πλάκα ονοματοδοσίας της αίθουσας

Κάρπαθος, 1-09-2017

Ο Καθηγητής Μαν. Μελάς

Εγκαινιάστηκε τον Αύγουστο που πέρασε από την Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου – Κάσου με όλη την επιβαλλόμενη επισημότητα, δια του Επάρχου κ. Γιάννη Γεωρ. Μηνατσή και της απογόνου του Μάρκου Μαλλιαράκη κ. Εύης Σακελλαρίδου – Παυλοπούλου, συζύγου του Αρχηγού του Στόλου Αντιναυάρχου Ιωάννη Γ. Παυλόπουλου η νεοδημιουργημένη Αίθουσα  Εκδηλώσεων και Σεμιναρίων των Διοικητηρίων της Καρπάθου. Πρόκειται ουσιαστικά  για το δεύτερο σκέλος μιας κίνησης–προπομπού της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, με την οποία η Π. Ε. Καρπάθου – Κάσου τίμησε τον Αύγουστο που πέρασε δυο εξέχουσες πατριωτικές φυσιογνωμίες των νησιών μας που πρωταγωνίστησαν τα χρόνια εκείνα στους πατριωτικούς αγώνες.

Τον Παραστάτη Καρπάθου στις Επαναστατικές Εθνοσυνελεύσεις των Ελλήνων Χατζηλία Οικονόμου με την απονομή του ονόματός του στην αίθουσα των γραφείων του κ. Επάρχου και τον επίσης Παραστάτη Κάσου στις Εθνοσυνελεύσεις, μετέπειτα διατελέσαντα και Έπαρχο Καρπάθου, Μάρκο Μαλλιαράκη με την απονομή του ονόματός του στην νέα αίθουσα Εκδηλώσεων και Σεμιναρίων της Περιφερειακής μας Ενότητας.

Ο Μάρκος Μαλλιαράκης, όπως είναι τοις πάσι γνωστόν, υπήρξε η ηρωικότερη και διαπρεπέστερη φυσιογνωμία ανάμεσα σε όλους όσους διοίκησαν διαχρονικά στο δεύτερο βαθμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την Επαρχία Καρπάθου και δίκαια του απονεμήθηκε η οφειλόμενη αυτή τιμή που αντανακλάται ουσιαστικά στο σύνολο των πατριωτικών αγώνων των Κασιωτών. Τούτο μάλιστα έγινε εμφανέστερο από τις ομιλίες του Επάρχου Καρπάθου – Κάσου κ. Γιάννη Γεωρ. Μηνατσή με θέμα «Η θητεία του Μάρκου Μαλλιαράκη ως Επαναστατικού Επάρχου Καρπάθου και η σπουδαία προσφορά του στον τόπο» και του Καθηγητή Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Μανόλη Μελά με θέμα «Η πολεμική δράση και ο ηρωικός θάνατος του Μάρκου Μαλλιαράκη» που αναφέρονταν στο βίο και στη δράση του Μάρκου Μαλλιαράκη και ήταν ενταγμένες στην σχετική ημερίδα που συνδιοργανώθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου – Κάσου και το Καρπαθιακό Κέντρο Έρευνας και Πολιτισμού. Η ημερίδα αυτή συμπεριλήφθηκε στον κύκλο «ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΟΣΤΡΙΑ – 2017» της Περιφερειακής μας Ενότητας που επιχορηγείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπάθου και Κάσου πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης πατήρ Αμβρόσιος Μαναρουλάς, ο εφημέριος του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Σπόων  αιδεσιμολογιότατος πατήρ Σπυρίδων Σκαρβελάκης, η απόγονος του τιμώμενου Ήρωα της Ελληνικής Παλιγγενεσίας πλοιάρχου Μάρκου Μαλλιαράκη κ. Ευαγγελία Σακελλαρίδου και η κόρη της κ. Εύη Σακελλαρίδου – Παυλοπούλου, ο Έπαρχος Καρπάθου – Κάσου κ. Γιάννης Γεωρ. Μηνατσής, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας, ο Εκπρόσωπος του Δημάρχου Καρπάθου, Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τούμα, ο π. Δήμαρχος Καρπάθου κ. Μιχάλης Χανιώτης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών – Πειραιώς κ. Γιάννης Φραγκούλης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Απανταχού Καρπαθίων καθηγητής κ. Γιάννης Καραϊτιανός, ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Νικήτας Πολεμικός, η διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου κ. Καλλιόπη Ιωαννίδου, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Καρπάθου κ. Θεοδόσης Μαστρομηνάς, η Πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Καρπάθου κ. Θεοδώρα Διαμαντή, Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πρόεδροι πατριωτικών συλλόγων και άλλων φορέων και πλήθος Καρπαθίων.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Σύμβουλος Πολιτισμού της Π.Ε. Καρπάθου – Κάσου κ. Γιώργος Νικ. Τσαμπανάκης που κατέθεσε και τη σχετική πρόταση.

Πηγή>Π.Ε. Καρπάθου-Κάσου/ Δ.Τ.

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Ανταποκρίσεις από την Κάρπαθο, Ιστορικά - Λαογραφικά Θέματα, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά «Η Γκόρφω η Συμιακιά», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 70 χρόνια από την Ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων

Ρόδος, 7 Σεπτεμβρίου 2017

Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά «Η Γκόρφω η Συμιακιά», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 70 χρόνια από την Ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων.

Σε συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με τον Σύλλογο Συμιακών Ρόδου, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων.

Το έργο του Μανώλη Αντώνογλου «Η Γκόρφω η Συμιακιά», γραμμένο στη Συμαϊκή ντοπιολαλιά, θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά , την Τρίτη,  12 Σεπτεμβρίου 2017,  και ώρα 9μμ.

Η θεατρική παράσταση συνδιοργανώνεται από τον Σύλλογο Συμιακών Ρόδου «Ο Γλαύκος» και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων , στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 70 χρόνια από την Ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα.

Πρόκειται για μια ξεκαρδιστική παρωδία, παραγωγή του Συμιακού θεάτρου, γραμμένη στην τοπική διάλεκτο της Σύμης, από τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Μανώλη Αντώνογλου, με σκοπό τη διατήρηση των τοπικού γλωσσικού ιδιώματος του νησιού.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Μετά την παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, παραστάσεις θα δοθούν στη Ρόδο και σε άλλα νησιά των Δωδεκανήσων.

Πηγή>Π.Ν. Αιγαίου/Δ.Τ.

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Ανταποκρίσεις από τη Ρόδο, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις

9η Συνάντηση Λύρας με δοξάρι -Πρόσκληση-Πρόγραμμα

 

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Ανταποκρίσεις από την Κάσο, Αναδημοσιεύσεις, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Πολιτιστικές εκδηλώσεις, Σύντομες Ειδήσεις

Η Γνωστή και Άγνωστη Ιστορία της Σύρου

To πρώτο και δεύτερο μέρος της εκδήλωσης φόρο τιμής για τους Συριανούς αλλά και Εθνικούς ευεργέτες Αδελφούς Ρεθύμνη και Βαρδάκα.
Ήταν μία υπέροχη βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ωραίο αξιόλογο κόσμο που ήρθε να ακούσει, να μάθει, να θυμηθεί και να νοιώσει υπερηφάνεια με ανεπιτήδευτο τρόπο, με αγνή αγάπη και σεβασμό για αυτούς τους ανθρώπους.
Μια εκδήλωση που απέδειξε ότι όταν υπάρχει αγάπη, σεβασμός γνώση για αυτό που κάνει κάποιος, μπορεί να το πετύχει με ελάχιστα χρήματα αρκεί να υπάρχει η προϋπόθεση της καλής πρόθεσης και  της διάθεσης.
Ευχαριστούμε όλους όσους είσαστε εκεί.
Η προσέλευση του κόσμου και η απήχηση του λόγου ήταν πολύ πάνω από το αναμενόμενο και τις προσδοκίες μας. και νοιώθουμε ευτυχισμένοι ευλογημένοι, τυχεροί που έχουμε κοντά μας τόσο αξιόλογο και σοβαρό κόσμο και υπερήφανοι για αυτό. Διότι αυτό δείχνει ότι παρ όλη της ευτέλεια που κυριαρχεί έντονα παντού υπάρχει κόσμος που ξέρει να εκτιμά τις αγνές και ειλικρινείς προσπάθειες που γίνονται για την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού του νησιού μας.
Ευχαριστώ και εγώ προσωπικά τον Πολιτιστικό Σύλλογο Επισκοπήσου Σύρου για την εμπιστοσύνη της ανάθεσης της ομιλίας και την εξαιρετική συνεργασία μαζί τους. Ευχαριστώ επίσης τους νέους και αξιόλογους μουσικούς: Ναυσικά Κοτζαμάνη και Παναγιώτη Παναγάκη για την εξαιρετική μουσική που μας χάρισαν καθ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στον Βαγγέλη Παραμάνη για την εκπληκτική δουλειά του στην ψηφιοποίηση και παρουσίαση σε βίντεο των σπάνιων φωτογραφιών από την ζωή και τα έργα των Αδελφών Ρεθύμνη και Βαρδάκα.
Ένα μεγάλο Ευχαριστώ επίσης και άπειρη εκτίμηση στον Logotypos.gr και τον George Albert για την πλήρη κάλυψη της εκδήλωσης.
Η εκδήλωση θα επαναληφθεί και σε άλλα μέρη της Ελλάδας και ενδεχομένως στο εξωτερικό.
ΔΕΙΤΕ  VIDEO 1
https://www.facebook.com/logotypos/videos/1911025362480956/
ΔΕΙΤΕ  VIDEO 2
https://www.facebook.com/logotypos/videos/1911045342478958/

Πηγή> Panagiotis Kouloumpis >live Video > Logotypos.gr

Posted in Ιστορικά - Λαογραφικά Θέματα, ΜΟΡΦΕΣ, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Πολιτιστικές εκδηλώσεις, Σύντομες Ειδήσεις, VIDEO

Μεγάλη συναυλία, 45μελής μικρασιατική ορχήστρα στη Ρόδο, 17 Σεπτ. 2017

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Ανταποκρίσεις από τη Ρόδο, Αναδημοσιεύσεις, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Ν. ΝΙΚΗΤΑΡΙΔΗ «ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΘΕΣ»

Το πόσο σημαντικός είναι κάποιος για μια ομάδα ανθρώπων ή για το κοινωνικό σύνολο γενικότερα είναι κάτι σχετικό και άρα υποκειμενικό.

Στα πλαίσια αυτά κινείται και η επιλογή των προσώπων τούτου του πονήματος, πρόσωπα του χθες που δεν βρίσκονται πια ανάμεσα μας, πρόσωπα που διέπρεψαν στον τομέα τους, Αιγυπτιώτες, ανάμεσα στους τόσους πολλούς, που έδωσαν τόσα πολλά όχι μονάχα στην Ελλάδα, μα και σ΄ ολάκερο τον κόσμο. Αιγυπτιώτες ¨συμβολικά¨ λοιπόν επιλεγμένοι, αφού είναι τόσοι πολλοί εκείνοι οι οποίοι προσέφεραν στο διάβα του χρόνου.

Παράλληλα, την επιλογή πολλές φορές οδήγησε και η έλλειψη στοιχείων για Αιγυπτιώτες που ξέρουμε πως ξεχώρισαν, αλλά δυστυχώς η έρευνα δεν απέδωσε αρκετά στοιχεία ώστε να συνταχθούν έστω και σύντομα βιογραφικά τους.

Οι 400 αιγυπτιώτικες προσωπικότητες του χθες που σκιαγραφούνται είναι χωρισμένες σε εννέα ενότητες, ήτοι των ευεργεσιών και της προσφοράς, των γραμμάτων, των τεχνών, των επιστημών, της πολιτικής, του αθλητισμού, των αγώνων, των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης. Όμως, τα όρια των ενοτήτων αυτών δεν είναι και δεν θα μπορούσαν να είναι αυστηρά, αφού δεν είναι λίγες οι φορές που για παράδειγμα κάποιος ήταν και επιχειρηματίας και ευεργέτης και πολιτικός, κ.ο.κ.

Έτσι, στις 550 σελίδες του βιβλίου θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε σύντομα βιογραφικά σημειώματα Αιγυπτιωτών ευεργετών, πολιτικών, ιατρών, δικηγόρων, επιχειρηματιών, ηθοποιών, παιδαγωγών, αγωνιστών, συνθετών, ζωγράφων, συγγραφέων, λόγιων, κτλ. – πολλές φορές συντεθειμένα ψηφίδα-ψηφίδα λόγω της έλλειψης σχετικών πηγών – μελών δηλαδή της μεγάλης Αιγυπτιώτικης Οικογένειας για την οποία πρέπει και είναι υπερήφανος όλος ο Απόδημος, και όχι μόνο, Ελληνισμός.

Ας σημειωθεί πως το βιβλίο διατίθεται από τη Γραμματεία του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων (3ης Σεπτεμβρίου 56) εξολοκλήρου υπέρ της Κοινωνικής του Πρόνοιας.

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Παρουσιάσεις Βιβλίων, Σύντομες Ειδήσεις

9η Διεθνής Συνάντηση Λύρας & οργάνων με δοξάρι 10-11-12 Σεπτ. 2017 στην Κάσο

Εικόνα | Posted on by

Ανάδειξη της ιστορικής σημασίας της Αλεξάνδρειας και του Ελληνισμού της

Αθήνα 30 Αυγούστου 2017                                                            Αρ. Πρωτ.:   968/2017

Προς τα μέλη μας

Αγαπητά μας μέλη,

Η Κυβέρνηση της Αιγύπτου εξέφρασε την επιθυμία να αναδείξει την ιστορική σημασία της Αλεξάνδρειας και του Ελληνισμού της. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Διασποράς της Αιγύπτου προγραμματίζει σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος την Διοργάνωση συνάντησης Αιγυπτιωτών Ελλάδος και Αιγύπτου στην Αλεξάνδρεια, το τρίτο δεκαήμερο Νοεμβρίου  τ.έ..

Στη συνάντηση προβλέπεται να συμμετάσχουν κατ’ αρχήν εκατό (100) Αιγυπτιώτες από την Ελλάδα, οι οποίοι θα συναντηθούν στην Αλεξάνδρεια με μέλη της εκεί ομογένειας, καθώς και με επιφανείς Αιγυπτίους.

Πέραν των άλλων εκδηλώσεων (επισκέψεις σε Πατριαρχείο, Βιβλιοθήκη κ.λπ.), προβλέπεται και επίσκεψη ακτοπλοϊκώς στο Sharm El Sheikh μέσω Σουέζ.

Για την κάλυψη μέρους της δαπάνης προβλέπεται η καταβολή από τους ενδιαφερομένους συμβολικού τιμήματος.

Δηλώσεις συμμετοχής  (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) στο: info@synaige.gr

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής μέχρι την Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017 .

Περισσότερες πληροφορίες θα έχετε μόλις ενημερωθούμε και εμείς.

Με εκτίμηση

      Ο Πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραμματέας

Κώστας Μιχαηλίδης                                   Κωνσταντίνος Βάλβης

Posted in Αγγελίες-Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου- Προσκλήσεις, Αναδημοσιεύσεις, Οι συνεργάτες μας, Πρόλογος, Σύντομες Ειδήσεις